22 Cdo 2637/2011
Datum rozhodnutí: 12.06.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 2637/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců a) L. Š. , a b) V. Š. , obou bytem ve Z., zastoupených Mgr. Bc. Michalem Březovjákem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Vavrečkova 5262, proti žalovanému Ing. S. M. , bytem ve Z., zastoupenému JUDr. Hanou Reclíkovou, advokátkou se sídlem v Opavě, Bílovecká 62, o určení existence věcného břemene, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 9 C 3/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. prosince 2010, č. j. 11 Co 494/2010-227, t a k t o:
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2013, č. j. 22 Cdo 2637/2011-255, se v odůvodnění na str. 7 v první větě druhého odstavce opravuje tak, že tato věta správně zní: K námitce dovolatele, že účastníkem předmětného zápisu (rozuměno správním orgánem schváleného smíru) byl pouze A. V., ačkoliv předmětné nemovitosti byly ve vlastnictví A. a A. V., v důsledku čehož (podle názoru dovolatele) nemohlo věcné právo vzniknout, lze uvést, že uvedená pochybnost vyplývala (jako evidentní logická nesrovnalost) již z odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku soudu prvního stupně (viz arg. str. 3: Dne 2. 8. 1972 smír, kterým byl zřízen pro A. V., jako vlastníka rekreační chaty a jeho právní nástupce , str. 4: Kupní smlouvou ze dne 6. 8. 1973 pak žalobci doložili, že manželé A. a A. V. prodali rekreační chatu a pozemky s ní související (viz. výrok rozsudku). V dodatku kupní smlouvy je pak uvedeno, že současně s nemovitostmi uvedenými ve smlouvě přechází na kupující právo služebnosti chůze (po) parcele č. 4317/2 ). O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud podle ustanovení § 164 o. s. ř. opravil chybu v psaní, k níž došlo v označené pasáži shora uvedeného textu odůvodnění rozsudku.
Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243c odst. 1 o. s. ř., vydal opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. června 2013

JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu