22 Cdo 2614/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
22 Cdo 2614/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) J. V. , a b) J. V. , c) V. F., a d) Š. F. , proti žalovaným: 1) J. F. , 2) J. N., zastoupenému JUDr. Milanem Říhou, advokátem se sídlem v Brně, Nováčkova 11, 3) J. F., a 4) A. F., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 8 C 750/2009, o dovolání žalobců a) a c) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. února 2013, č. j. 14 Co 57/2012-266, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné od ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Žalobkyně a) J. V. a žalobce c) V. F. podali dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. února 2013, č. j. 14 Co 57/2012-266, nikoli však prostřednictvím advokáta. Soud prvního stupně žalobce c) V. F. usnesením ze dne 6. května 2013, č. j. 8 C 750/2009-349, a žalobkyni a) J. V. usnesením ze dne 6. května 2013, č. j. 8 C 750/2009-350, vyzval, aby si pro podání dovolání ve lhůtě 15 dnů zvolili zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání a současně je poučil, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelé výzvě nevyhověli. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. září 2013
Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D.
předseda senátu