22 Cdo 2595/2000
Datum rozhodnutí: 29.11.2000
Dotčené předpisy:
22 Cdo 2595/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců: A) N. L., B) J. P., a C) R. R., právních nástupců původního žalobce R. R., zemř. 5. 10 1999, proti žalované P. R., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 C 164/96, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. prosince 1997, čj. 9 Co 719/97-39, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací shora označeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 11. 6. 1997, čj. 12 C 164/96-22, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že (původní) žalobce R. R., nar. 27. 1. 1923, je vlastníkem obytné chaty č. 012 nacházející se na pozemku parcelní č. 2595/2, zapsaného u katastrálního úřadu ve F.-M. na listu vlastnictví č. 540 pro obec Š. a k. ú. Š. Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci 15. 1. 1998.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal původní žalobce dovolání, a to osobně 11. 3. 1999 u soudu prvního stupně.

V průběhu dovolacího řízení dne 5. října 1999 původní žalobce zemřel. Jak zjištěno ze spisu sp. zn. 119 D 972/99 Okresního soudu v Karviné, jsou ze zákona dědici jeho děti, a to žalovaná a všichni shora v záhlaví označení žalobci. Usnesením uvedeného soudu z 29. 3. 2000, čj. 119 D 972/99-12, bylo řízení o dědictví po původním žalobci zastaveno, protože zanechal majetek nepatrné hodnoty, který byl vydán žalobkyni A), která obstarala pohřeb.

Na místo původního žalobce vstoupili do řízení ve smyslu § 107 odst. 1 o. s. ř. jako jeho právní nástupci N. L., J. P. a R. R., nar. 9. 10. 1956, s výjimkou P. R., která je v tomto řízení žalovanou.

Dovolání je opožděné.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dne 15. ledna 1998, byl posledním dnem lhůty k podání dovolání 15. únor 1998. Protože dovolání bylo u soudu podáno až dne 11. března 1999, tedy více jak po roce po uplynutí jednoměsíční zákonné lhůty, bylo jako opožděně podané podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. odmítnuto.

Žalobci nebyli v dovolacím řízení úspěšní a žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly. Proto bylo o nákladech řízení podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 věta prvá o. s. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2000

JUDr. Marie R e z k o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková