22 Cdo 2590/2005
Datum rozhodnutí: 08.11.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2590/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. L. proti žalovanému J. L., zastoupenému advokátem, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 6 C 974/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. června 2005, č. j. 17 Co 195/2004-541, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 1. června 2005, č. j. 17 Co 195/2004-541, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě (dále soud prvního stupně ) ze dne 26. února 2004, č. j. 6 C 974/98-508, kterým bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví účastníků k pozemkům parcelních čísel 51/11, 59/9 a 59/14, zapsaným u Katastrálního úřadu pro V. na listu vlastnictví č. 10 pro kat. území N., označené pozemky přikázány do výlučného vlastnictví žalované a žalovanému uloženo, aby žalobci na vypořádání jeho spoluvlastnického podílu zaplatil částku 16 060,- Kč.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. září 2005 vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti označenému rozsudku s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce ve stanovené lhůtě ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta.

Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudu řádu (dále OSŘ ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. listopadu 2005

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu