22 Cdo 2579/2006
Datum rozhodnutí: 05.09.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 2579/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) M. H., a b) A. H., zastoupených advokátem, proti žalované M. F., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 301/94, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 5. dubna 2006, č. j. 40 Co 340/2004-214, takto:


I. V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. června 2007, č. j. 22 Cdo 2579/2006-238, se část záhlaví zastoupené JUDr P. J. opravuje na zastoupené Mgr. K. P. .


II. V části výroku pod bodem II usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. června 2007, č. j. 22 Cdo 2579/2006-238, se část výroku k rukám JUDr. P. J. opravuje na k rukám Mgr. K. P. .


Odůvodnění:


Podle § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) předseda senátu opraví v usnesení kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení.


Podáním ze dne 10. srpna 2007 došlým Okresnímu soudu v Šumperku navrhla žalovaná vydání opravného usnesení, kterým bude odstraněna chyba ve výroku pod bodem II. shora zmíněného usnesení Nejvyššího soudu ČR, kdy došlo k nesprávnému označení právního zástupce žalované.


Jedná se o zřejmou nesprávnost, neboť žalovaná si v průběhu dovolacího řízení zvolila jiného právního zástupce, a to na základě plné moci ze dne 21. srpna 2006 na č. l. 234. Podle § 28 odst. 3 OSŘ zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.


S ohledem na tyto skutečnosti Nejvyšší soud ČR podle § 243c, § 167 odst. 2 a § 164 OSŘ zmíněné pochybení napravil.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 5. září 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu