22 Cdo 2568/2009
Datum rozhodnutí: 02.08.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 2568/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Balákem ve věci žalobkyně S. G. , zastoupené JUDr. Petrem Šedivým, advokátem se sídlem v Táboře, Údolní 2997, proti žalované M. K. , zastoupené Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 630/57, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 C 122/2006, v řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 5. února 2009, č. j. 15 Co 770/2008-115, o návrhu na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. května 2011, č. j. 22 Cdo 2568/2009-168, takto:

I. Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. května 2011, č. j. 22 Cdo 2568/2009-168, se opravuje tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Šedivého.

O d ů v o d n ě n í : Ve druhém výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. května 2011, č. j. 22 Cdo 2568/2009-168, kterým bylo rozhodováno o náhradě nákladů dovolacího řízení, byla chybně uložena povinnost žalované zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení k rukám Mgr. Anny Větrovské.
Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. bylo výše popsané pochybení napraveno.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. srpna 2011

JUDr. František Balák, v. r.
předseda senátu