22 Cdo 2538/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.22 Cdo 2538/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. B. , bytem ve F.-M., zastoupeného JUDr. Zbyňkem Lakomým, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Palackého 122, proti žalované J. B. , bytem v O., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 62 C 103/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. ledna 2013, č. j. 57 Co 603/2012-868, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné od ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Žalobce podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. ledna 2013, č. j. 57 Co 603/2012-868, nikoli však prostřednictvím advokáta. Soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 26. dubna 2013, č. j. 62 C 103/2002-884, vyzval, aby si pro podání dovolání ve lhůtě 10 dnů zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a současně ho poučil, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel výzvě nevyhověl, neboť ve stanovené lhůtě předložil pouze plnou moc jím zvoleného advokáta, nepředložil však již dovolání sepsané zvoleným zástupcem. Dovolání podané žalobcem nelze považovat za dovolání sepsané advokátem ve smyslu § 241 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. listopadu 2013

Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D.
předseda senátu