22 Cdo 2493/2009
Datum rozhodnutí: 08.09.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 2493/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CsC, a JUDr. Olgy Puškinové, ve věci žalobce Ing. R. S., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. V., zastoupenému advokátem, a 2) D. K., o 106.842,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 5 C 176/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 19. února 2009, č. j. 60 Co 165/2008-188, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění:


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.


Dovolání žalobce proti výroku IV. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. února 2009, č. j. 60 Co 165/2008-188, kterým bylo určeno, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, není přípustné. V tomto ohledu lze odkázat na konstantní judikaturu dovolacího soudu, podle níž proti výroku rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení není dovolání přípustné [k tomu srovnej především usnesení Nejvyššího soudu České republiky (dále Nejvyšší soud ) ze dne 13. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 2265/2003, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck pod C 2458].


S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, vycházeje z toho, že obsah rozhodnutí soudů obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy a že uvedené listiny jsou součástí procesního spisu vedeného u soudu prvního stupně, dovolání žalobce jako nepřípustné odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) OSŘ].


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že úspěšným žalovaným náklady, na jejichž náhradu by měli vůči žalobci právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1., § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 8. září 2009


JUDr. František B a l á k ,v. r.


předseda senátu