22 Cdo 2462/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 2462/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci J. L., o ochranu vlastnických práv, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. Nc 5006/2004, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. června 2006, č. j. 24 Co 207/2006-205, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání navrhovatele usnesením ze dne 1. června 2006, č. j. 24 Co 207/2006-2005, potvrdil usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 9. února 2006, č. j. Nc 5006/2004-170, kterým bylo odmítnuto podání navrhovatele došlé soudu dne 21. ledna 2004, ve znění doplňujících podání, kterým se navrhovatel domáhal ochrany jeho práv ve sporu o vlastnické právo k pozemkům p. č. 216/3 a 75/1 v obci Z. a k. ú. K. u Z.


Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že podání navrhovatele je neurčité a neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, ačkoli byl k doplnění svého podání usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. ledna 2006, č. j. Nc 5006/2004-152, vyzván.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, v němž neuvedl žádný dovolací důvod. Navrhovatel vyjádřil nesouhlas s postupem soudů obou stupňů a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.


Žádost navrhovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 16. října 2006, č. j. Nc 5006/2004-223, zamítnuta a toto rozhodnutí usnesením soudu odvolacího k odvolání navrhovatele ze dne 17. ledna 2007, č. j. 34 Co 643/2006-235, potvrzeno.


Soud prvního stupně následně usnesením ze dne 3. dubna 2007, č. j. Nc 5006/2004-242, navrhovatele vyzval k tomu, aby si do 30 dnů od doručení tohoto usnesení advokáta zvolil, a zároveň ho upozornil, že věc bude předložena dovolacímu soudu a řízení bude zastaveno, pokud výzvě soudu nebude vyhověno. Dovolatel této výzvě nevyhověl.


Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.


Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


V dané věci dovolatel přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu