22 Cdo 2448/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
22 Cdo 2448/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobců: a) M. D., bytem v H, b) M. D. , bytem v L., c) Ing. J. D.
a d) Mgr. M. D., obou bytem v Š., všech zastoupených JUDr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Šumperku, Masarykovo nám. 11, proti žalovaným: 1) J. B., bytem v H., zastoupeném JUDr. Vlastimilem Marhanem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 672 a 2) M. B. , bytem v Š., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 17 C 316/2007, o dovolání žalovaného 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. září 2010, č. j. 69 Co 377/2009-323, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Šumperku (dále soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 5. února 2009, č. j. 17 C 316/2007-201, zrušil podílové spoluvlastnictví žalobců a žalovaných k blíže označeným nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Š. pro obec a k. ú. Š., a přikázal je do spoluvlastnictví žalobců, žalobcům uložil povinnost zaplatit odpovídající náhradu za jejich spoluvlastnické podíly na nemovitostech, dále zamítl žalobu, kterou se žalobci domáhali, aby soud uložil žalovaným 1) a 2) povinnost vyklidit předmětné nemovitosti a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací k odvolání žalobců i žalovaných rozsudkem ze dne 30. září 2010, č. j. 69 Co 377/2009-323, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a IV. tak, že zrušil podílové spoluvlastnictví žalobců a žalovaných k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Š. pro obec a k. ú. Š., a to k rodinnému domu, postaveném na pozemku a k pozemku, jakož i k přízemní zděné garáži u rodinného domu, k domu náležejícím přípojkám vody, kanalizace, elektro, plynu, telefonu, zpevněným plochám, plotu a brance a přikázal je do podílového spoluvlastnictví žalobců, a to do společného jmění manželů žalobců a) a b) podíl o velikosti 2/3 a do společného jmění manželů žalobců c) a d) podíl o velikosti 1/3, žalobcům a) a b) uložil povinnost zaplatit společně a nerozdílně žalovaným 1) a 2) na náhradu za jejich spoluvlastnické podíly na nemovitostech každému z nich částku 1.083.333,50 Kč do tří měsíců od právní moci rozsudku a žalovaným 1) a 2) uložil povinnost vyklidit budovu č. p. 1016, postavenou na pozemku a pozemek v obci a k. ú. Š. do tří měsíců od právní moci rozsudku (výrok I.), v napadené části, ve výroku III. v rozsahu povinnosti uložené žalovanému 2) zaplatit žalobcům a), b), c) a d) částku 15.000,- Kč ve lhůtě jednoho měsíce a v rozsahu stanovení lhůty jednoho měsíce k plnění žalovaného 1) zaplatit žalobcům a), b), c) a d) částku 63.495,- Kč, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok II.). Dále odvolací soud znovu rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně a o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III. VI.).
Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. září 2010, č. j. 69 Co 377/2009-323, podal žalovaný 2) dne 15. února 2011 dovolání, nikoli však prostřednictvím advokáta. Soud prvního stupně žalovaného 2) usnesením ze dne 23. února 2011, č. j. 17 C 316/2007-367, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a současně jej upozornil,
že pokud do deseti dnů od doručení usnesení nepředloží soudu prvního stupně plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel výzvě nevyhověl.
Podle § 241 odst. 1 věta prvá o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
V dané věci dovolatel, který nemá právnické vzdělání, přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek zastoupení neodstranil. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalovaný 2) nebyl úspěšný a žalobcům náklady nevznikly [§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2011
JUDr. František Balák předseda senátu