22 Cdo 2422/2002
Datum rozhodnutí: 22.01.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2422/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně A. B., proti žalovanému P. V., o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 7 C 256/2001, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. dubna 2002, č. j. 15 Co 210/2002-73, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 26. dubna 2002, č. j. 15 Co 210/2002-73, potvrdil usnesení Okresního soudu v Klatovech (dále soud prvního stupně ) ze dne 5. února 2002, č. j. 7 C 256/2001-61, jímž soud prvního stupně zastavil řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Protože nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. října 2002 mimo jiné upozorněna na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobkyně ve stanovené lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení (výzvy), tj. od 11. 10. 2002, ani později nedoložila, že by si pro dovolací řízení zvolila advokáta.

Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.

Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobkyně přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranila. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu