22 Cdo 2416/2011
Datum rozhodnutí: 01.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 2416/2011-542
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně J. S. , zastoupené JUDr. Jaroslavem Čechem, advokátem se sídlem v Horních Dubenkách 145, adresa pro doručování České Budějovice, Pražská 558, proti žalované I. T., se sídlem v Českých Budějovicích, Brigádnická 32, správkyně konkurzní podstaty úpadce I. S., za účasti vedlejšího účastníka I. S., zastoupeného JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem v Praze 1, ul. 28. října 1001/3, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 24 C 1/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. února 2011, č. j. 8 Co 1202/2006-502, takto:
I.Dovolací řízení se zastavuje.
II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.
Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. února 2011,
č. j. 8 Co 1202/2006-502, podala žalobkyně v zákonné lhůtě dovolání, které podáním
ze dne 22. června 2011 vzala v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 1. srpna 2011

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu