22 Cdo 2412/2002
Datum rozhodnutí: 25.02.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.




22 Cdo 2412/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. V., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. P., zastoupenému advokátem, o ochranu vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 11 C 66/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. dubna 2002, č. j. 24 Co 84/2002-156, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady dovolacího řízení v částce 2.150,- Kč na účet advokáta do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, nemusí být odůvodněno.

Podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ má žalovaný právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Ty představuje odměna advokáta za písemné vyjádření k dovolání [§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.] stanovená podle § 7 písm. d), § 8 písm. a), § 17 odst. 1 písm. b, § 15 a § 14 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částkou 2.075,- Kč a paušální částka náhrady výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 75,- Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné usnesení, může žalobce podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 25. února 2003

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu