22 Cdo 2387/2003
Datum rozhodnutí: 19.11.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2387/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce M. M., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) O. M. a 2) L. S., zastoupeným advokátem, o vydání částky 91.830,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 12 C 387/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. března 2002, č. j. 10 Co 911/2001-102, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) nemusí být usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, odůvodněno.

Podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ by žalovaným náleželo právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Jelikož však jejich advokátem sepsané vyjádření k dovolání se zabývalo věcnou stránkou případu, nikoli otázkou přípustnosti dovolání, která byla pro rozhodnutí dovolacího soudu podstatná, nelze náklady s ním spojené považovat za účelně vynaložené ve smyslu § 142 odst. 1 OSŘ. Proto bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2003

Vít Jakšič,v.r.

předseda senátu