22 Cdo 2372/2000
Datum rozhodnutí: 27.11.2000
Dotčené předpisy:
22 Cdo 2372/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně H. F. proti žalované E. G., o vyklizení místnosti, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pod sp. zn. l5 C l53/98, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne l6. června l999, čj. l0 Co 93/99-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací shora označeným rozsudkem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 4. listopadu l998, čj. l5 C l53/98-l9, kterým byla žalované uložena povinnost vyklidit místnost v přízemí vlevo při vstupu od hlavního vchodu rodinného domku čp. 407, na stavební parcele č. l408 v katastrálním území K., H. P., na ulici R. č. l5, a vyklizenou předat žalobkyni a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Dále změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o lhůtě k vyklizení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Dovolání, které žalovaná proti rozsudku odvolacího soudu podala, vzala zpět podáním ze dne 26. září 2000.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2000

JUDr. Marie R e z k o v á

předsedkyně senátu