22 Cdo 2365/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
22 Cdo 2365/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce P. S., bytem v K., proti žalovanému R. K. , bytem v K., o převod garáže, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 Nc 7708/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. května 2008, č. j. 28 Co 253/2008-73, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 19. května 2008, č. j. 28 Co 253/2008-73, potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně (dále soud prvního stupně ) ze dne 28. února 2008, č. j. 20 Nc 7708/2007-67, kterým bylo odmítnuto podání Petra Sýkory, doručené soudu dne 28. srpna 2007.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 7. června 2008 dovolání, nikoli však prostřednictvím advokáta. Soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 25. července 2008, č. j. 20 Nc 7708/2007-80, vyzval, aby své podání doplnil o zákonem předepsané náležitosti a upozornil jej, že nemá-li sám právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo notářem. Současně jej vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení, nemá-li sám právnické vzdělání, předložil soudu plnou moc advokáta nebo notáře pro zastupování v dovolacím řízení. Dovolatel výzvě nevyhověl.
Podle § 241 odst. 1 věta prvá o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
V dané věci dovolatel, který nemá právnické vzdělání, přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek zastoupení neodstranil. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že žalobce nebyl úspěšný a žalovanému náklady nevznikly [§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. srpna 2011
JUDr. František Balák předseda senátu