22 Cdo 2365/2004
Datum rozhodnutí: 21.10.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2365/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce F. J., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) R. S. G. a 2) Ing. R. S. G., zastoupeným advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 6 C 1079/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2004, č. j. 20 Co 582/2003-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kolíně (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 24. září 2003, č. j. 6 C 1079/2003-38, zamítl žalobu, aby soud určil, že žalobce je výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 72/17 o výměře 999 m2 orná půda a pozemkové parcely č. 72/18 o výměře 1040 m2 orná půda, obě zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 891 pro obec a katastrální území J. u Katastrálního úřadu K. . Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce shora označeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k žalovaným 2) a 3), nyní označených jako 1) a 2), potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání, které podáním ze dne 6. září 2004 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ. Úspěšní žalovaní se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdali, ostatně žádné účelné náklady jim v tomto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. října 2004

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu