22 Cdo 2348/2002
Datum rozhodnutí: 22.01.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2348/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Víta Jakšiče ve věci žalobce J. P., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Pozemkovému fondu ČR se sídlem v Praze 1, Ve Smečkách 33, IČ: 45797072, o určení vlastnického práva k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 6 C 784/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. května 2002, č. j. 26 Co 157/2002-45, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, nemusí být odůvodněno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalobce a z toho, že úspěšné žalované náklady řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu