22 Cdo 2342/2009
Datum rozhodnutí: 24.06.2009
Dotčené předpisy:
22 Cdo 2342/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně E. S., zastoupené advokátem, proti žalované V. H., zastoupené advokátkou, o zrušení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 2 C 22/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. prosince 2008, č. j. 5 Co 2415/2008-241, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.589,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 10. prosince 2008, č. j. 5 Co 2415/2008-241, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Prachaticích (dále soud prvního stupně ) ze dne 13. června 2008, č. j. 2 C 22/2006-185, kterým bylo zrušeno podrobně specifikované věcné břemeno a rozhodnuto o nákladech řízení. Odvolací soud rozhodl také o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu, který byl jejímu zmocněnci doručen 16. ledna 2009, podala žalovaná prostřednictvím advokátky dne 16. března 2009 dovolání, v němž uvedla jen, že dovolání podává proti rozsudku odvolacího soudu v Českých Budějovicích č. j. 5 Co 2415/2008-241 ze dne 10. 12. 2008, a to z důvodu uvedeného v ust. § 237 odst. 1 písm. b) OSŘ, § 241a odst. 2 písm. a) a písm. b) a ust. § 241a odst. 3 OSŘ s tím, že toto dovolání bude podrobně odůvodněno v nejbližších dnech .

Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. března 2009, č. j. 2 C 22/2006-261, které bylo zástupkyni žalované doručeno 19. března 2009, vyzval žalovanou, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnila dovolání tak, že uvede, které výroky rozhodnutí odvolacího soudu napadá, konkretizuje dovolací důvod a uvede, jak má být dovolacím soudem ve věci rozhodnuto. Žalovaná dovolání doplnila podáním, které soudu prvního stupně došlo 2. dubna 2009.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání navrhla, aby bylo odmítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé občanského soudního řádu (dále OSŘ ) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu

u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241a odst. 1 OSŘ v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 OSŘ) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny

k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 věty prvé OSŘ dovolání, které neobsahuje údaje o tom,

v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a OSŘ předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý odkaz na text zákona, anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v § 241a odst. 2 a 3 OSŘ samo o sobě nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není

v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (§ 242 odst. 3 věta prvá OSŘ). K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2003, sp. zn. 22 Cdo 280/2003, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, pod C 2115, Sešit 27.

Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle § 241b odst. 3 OSŘ se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 OSŘ), se proto po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 věty první OSŘ odmítnout. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 21/2004.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalované doručen dne 16. ledna 2009

a posledním dnem dvouměsíční dovolací lhůty byl 16. březen 2009 (§ 57 odst. 2 věta druhá OSŘ). Toho dne však žalovaná podala jen neúplné blanketní dovolání a mohla zabránit nepříznivým procesním důsledkům takto podaného dovolání, jen kdyby ještě tentýž den jeho vady odstranila. Protože tak neučinila a vady dovolání brání tomu, aby mohlo být projednáno, dovolací soud s ohledem na výše uvedené dovolání podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 OSŘ bez dalšího odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalované bylo odmítnuto a žalobkyni vznikly náklady (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ). Ty představují odměnu advokáta za vyjádření k dovolání podané podle § 7 písm. f), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. a čl. II vyhl. č. 277/2006 Sb. ve výši 1.875,- Kč, paušální náhradu hotových výdajů 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. a čl. II vyhl. č. 276/2006 Sb. a činí celkem včetně daně z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 OSŘ) 2.589,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost uloženou jí tímto rozhodnutím, může žalobkyně podat návrh na výkon rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu