22 Cdo 2323/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2323/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce F. K., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému L. Č. r., s. p. , o uvedení věci do původního stavu a o zdržení se zásahů, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 29/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka Olomouc ze dne 31. 1. 2005, č. j. 12 Co 46/2005-43, takto:

I. Dovolací řízení se z a s t a v u j e .II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Přerově (dále jen soud prvního stupně ) usnesením ze dne 23. 11. 2004, č. j. 7 C 29/2004-31, odmítl podání žalobce ze dne 4. 11. 2003, doplněné 27. 11. 2003, 27. 1. 2004, 23. 2. 2004, 1. 4. 2004, 2. 4. 2004 a 29. 10. 2004. Současně rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně shledal, že žaloba, kterou se žalobce domáhá, aby žalovaný uvedl Nejdecký potok na hranicích parcel č. 2303, 1085, a 1084 zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro O. k., katastrální pracoviště P., v k. ú. J. u H., obec J., do původního stavu tak, jak je zakreslen v katastru nemovitostí v katastrální mapě a dále, aby se žalovaný zdržel neoprávněných zásahů do vlastnického práva žalobce k pozemku parcele č. 2303, zapsaného na LV č. 110 pro k. ú. J. u H. u Katastrálního úřadu pro O. k., katastrální pracoviště P., je neprojednatelná. Její vady spatřoval v tom, že pokud byly za žalovaného označeny L. Č. r. s. p., Lesní správa F. p. R., jde o označení firmy a sídla neexistujícího subjektu, dále v tom, že žalobce neúplně vylíčil skutkový stav a že neoznačil důkazy k prokázání svých tvrzení. Protože žalobce shora uvedené vady na výzvu soudu neodstranil, soud prvního stupňě žalobu odmítl.

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci jako odvolací soud usnesením ze dne 31. 1. 2005, č. j. 12 Co 46/2005-43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Domáhal se, aby usnesení soudů obou stupňů byla zrušena a věc byla vrácena soudu prvního stupně k projednání žaloby.

Podáním ze dne 7. 9. 2005 vzal žalobce své dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věta druhá OSŘ, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle citovaného ustanovení zákona zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2005

JUDr. František B a l á k, v.r.

předseda senátu