22 Cdo 2228/2015
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.22 Cdo 2228/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. K. , proti žalované A. P. , o návrhu na zrušení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 Nc 7703/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. prosince 2014, č. j. 26 Co 526/2014-60, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Krajský v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 30. prosince 2014, č. j. 26 Co 526/2014-60, potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 17. září 2014, č. j. 20 Nc 7703/2014-40, kterým bylo rozhodnuto o zastavení dovolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Usnesením ze dne 13. dubna 2015, č. j. 20 Nc 7703/2014-65, vyzval soud prvního stupně žalobce k doplnění dovolání a k předložení plné moci pro zástupce pro dovolací řízení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy. Žalobce si přes tuto výzvu zástupce pro dovolací řízení nezvolil.

Podle § 241 o. s. ř. odst. 1 není-li dále stanoveno, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř., věta před středníkem, není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.
Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož žalobce nesplnil zákonnou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu soudu nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. řízení o dovolání žalobce zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. není rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. srpna 2015

Mgr. David Havlík
předseda senátu