22 Cdo 221/2010
Datum rozhodnutí: 28.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 221/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně: BETA GLOBAL s. r. o. , se sídlem ve Valašském Meziříčí, Husova 3/498, IČ: 25858262, zastoupené JUDr. Františkem Novosadem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Smetanova 1101, proti žalované: WENE CZ s. r. o. , se sídlem ve Valašském Meziříčí, U Akácie 777, IČ: 25407180, zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Lvem, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Poláškova 2, o vydání věci, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 17 C 122/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. června 2009, č. j. 8 Co 325/2009-104, takto:

Výrok a odůvodnění na straně druhé odstavec první, druhý a osmý usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 26. května 2011, č. j. 22 Cdo 221/2010-129, se opravuje tak, že namísto slova žalobkyně patří slovo žalované v odstavci prvním a žalovaná v odstavci druhém a osmém.
O d ů v o d n ě n í : Vzhledem k tomu, že ve výroku a v odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. května 2011, č. j. 22 Cdo 221/2010 129, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení slova žalobkyně namísto slova žalované , resp. žalovaná , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2011

Mgr. Michal Králík, Ph. D., v. r.
předseda senátu