22 Cdo 2171/2008
Datum rozhodnutí: 26.06.2008
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2171/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně R. H., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) J. B., a 2) J. V., zastoupenému advokátem, o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 5 C 98/2006, o dovolání žalované 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. října 2007, č. j. 30 Co 579/2007-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Rakovníku (dále soud prvního stupně ) ze dne 27. června 2007, č. j. 5 C 98/2006-64, byl schválen účastníky uzavřený smír, jímž bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví účastníků k rodinnému domu č. p. 1811 v R., který stojí na stavebním pozemku parc. č. 2379 v k. ú. R., a dále ke stavebnímu pozemku parc. č. 2379 a pozemku parc. č. 2348/5 v k. ú. R., zapsaných u Katastrálního úřadu pro S. k., katastrální pracoviště R., na listu vlastnictví č. 501 pro obec a k. ú. R., s tím, že tyto nemovitosti se přikazují do vlastnictví žalované 1), která se zavázala zaplatit žalobkyni a žalovanému 2) každému částku 762 500,- Kč do 60 dnů od právní moci rozhodnutí.

V podání označeném jako žádost o mimořádný opravný prostředek, doručeném soudu prvního stupně 5. 9. 2007, žalobkyně popsala své výhrady k průběhu řízení a jeho výsledku, požádala, aby na usnesení o schválení smíru nebyla vyznačována právní moc a aby jí bylo povoleno využití mimořádného opravného prostředku . K výzvě soudu prvního stupně z 10. 9. 2007, č. j. 5 C 98/2005-75, aby odstranila vady podání z 5. 9. 2007, mimo jiné tím, že uvede, jaký mimořádný opravný prostředek podala, žalovaná 1) znovu poukázala na průběh řízení a uvedla své výhrady ke znaleckému posudku o ceně nemovitostí.

Soud prvního stupně pak usnesením ze dne 25. září 2007, č. j. 5 C 98/2006-79 její podání odmítl. Odkázal na § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) s tím, že žalovaná 1) vady svého podání neodstranila - není zřejmé, jakého mimořádného prostředku se domáhá - a pro uvedený nedostatek nelze v řízení pokračovat. Rozhodl také o nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení podala žalovaná 1) odvolání a Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 31. října 2007, č. j. 30 Co 579/2007-93, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud podrobně rozebral, jaké mimořádné opravné prostředky by proti usnesení soudu o schválení smíru podle občanského soudního řádu připadaly v úvahu. Mezi ně i odborná literatura kromě návrhu na obnovu řízení a zmatečnostní žaloby řadí návrh na zrušení usnesení o schválení smíru pro rozpor s hmotným právem podle § 99 odst. 3 OSŘ, který lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru. Ztotožnil se se závěrem soudu prvního stupně, že žalovaná 1) vady podání z 5. 9. 2007 ohledně identifikace mimořádného opravného prostředku neodstranila a že vzhledem k tomuto nedostatku v řízení nelze pokračovat.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná 1) sama dovolání. Původně byla v řízení zastoupena na základě plné moci advokátem JUDr. M. Č., avšak v podání doručeném soudu prvního stupně 17. 10. 2007 sdělila, že jmenovaný pokládá věc za ukončenou , a podle obsahu jde tak o sdělení, že plná moc zanikla. V dovolání mimo jiné uvedla, že nemá advokáta a že dosud nesehnala právníka, který by do toho vstoupil .

Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. dubna 2008, č. j. 5 C 98/2006-113 žalovanou 1) vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy pro podání dovolání zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Současně byla poučena, že nebude-li plná moc advokáta a jím sepsané dovolání ve stanovené lhůtě předloženo, dovolací soud řízení zastaví.

Výzva byla žalované 1) doručena 8. 4. 2008. Dne 12. 5. 2008 bylo soudu prvního stupně doručeno nedatované podání žalované 1), v němž znovu uvedla, že podává dovolání proti usnesení odvolacího soudu, vylíčila průběh řízení před soudem prvního stupně až po schválení smíru a uvedla, že nemůže požádat o osvobození od soudních poplatků, neboť byt i domek 1811 R. má napsané na katastru .

Nejvyšší soud po zjištění, že přípustné dovolání (§ 239 odst. 3 OSŘ) bylo podáno včas, zkoumal, zda je splněna zvláštní podmínka dovolacího řízení, spočívající v povinném zastoupení dovolatelky advokátem.

Podle § 241 odst. 1 a 2 OSŘ dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu § 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalovaná 1) přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranila. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalovaná 1) nebyla v dovolacím řízení úspěšná a ostatním účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2008

JUDr. Marie R e z k o v á

předsedkyně senátu