22 Cdo 2171/2002
Datum rozhodnutí: 22.09.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2171/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce F. V., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) P. Ch. a 2) J. Ch., zastoupených advokátem, o vyklizení nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 305/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2002, č. j. 64 Co 86/2002-341, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 1.290,- Kč k rukám JUDr. P. P. do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í:

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) nemusí být usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, odůvodněno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalobce v tomto řízení a z toho, že úspěšným žalovaným náklady řízení vznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst.1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ). Ty představují odměnu advokáta za jeden úkon právní služby vyjádření k dovolání podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, která činí podle § 10 odst. 3, § 7 písm. d), § 15, § 14 odst. 1, § 18 odst. 1 a § 17 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 1.140,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů 150,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tedy celkem 1.290,- Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá toto usnesení, mohou žalovaní podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 22. září 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu