22 Cdo 2150/2007
Datum rozhodnutí: 30.05.2007
Dotčené předpisy:
22 Cdo 2150/2007

22 Cdo 2204/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. M., o změnu vlastníka nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 115/2001, o dovolání žalobce proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. srpna 2003, č. j. 11 Co 543/2003-67 a ze dne 14. ledna 2004, č. j. 11 Co 11/2004-72, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále odvolací soud ) usnesením ze dne 20. srpna 2003, č. j. 11 Co 543/2003-67, potvrdil usnesení Okresního soudu v Opavě (dále soud prvního stupně ) ze dne 13. února 2003, č. j. 16 C 115/2001-48, kterým soud prvního stupně žalobci v daném řízení nepřiznal osvobození od soudních poplatků.

Odvolací soud dále usnesením ze dne 14. ledna 2004, č. j. 11 Co 11/2004-72, odmítl odvolání žalobce podané proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 19. června 2002, č. j. 16 C 115/2001-17, kterým byl žalobce vyzván k doplnění svého podání, které bylo soudu prvního stupně doručeno 3. 6. 2002.

Proti oběma shora uvedeným usnesením odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž vedle návrhu, aby Nejvyšší soud důkladně prostudoval všechny materiály a zjistil kdo zavinil krach tohoto sporu , namítá nesprávný postup soudů obou stupňů a vyjadřuje nespokojenost s jejich rozhodnutími.

Nejvyšší soud zjistil, že dovolání proti shora specifikovaným rozhodnutím odvolací soudu, které podal účastník řízení ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále OSŘ ), bez zastoupení advokátem ve smyslu § 241odst. 1 OSŘ, není přípustné.

Přípustnost dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu upravuje § 237 až § 239 OSŘ. Rozhodnutí odvolacího soudu, která v daném případě žalobce napadl dovoláním, však učiněna podle posléze uvedených ustanovení OSŘ nebyla. Odvolací soud, jak z výroků jeho rozhodnutí vyplývá, v prvním případě potvrdil usnesení soudu prvního stupně ohledně nepřiznání osvobození žalobce od soudního poplatku, v druhém případě odmítl odvolání žalobce proti rozhodnutí soudu prvního stupně, který žalobce vyzval k doplnění jeho podání, přičemž proti tomuto usnesení soudu prvního stupně není odvolání přípustné. Zmíněná rozhodnutí odvolacího soudu nelze tudíž v dovolacím řízení přezkoumávat a rozhodovat o nich.

Dovolací soud proto o dovolání žalobce rozhodl tak, že je jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) OSŘ odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu