22 Cdo 2133/2010
Datum rozhodnutí: 19.07.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 2133/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce města Domažlic se sídlem úřadu v Domažlicích, náměstí Míru 1, IČ 00253316, zastoupeného Mgr. Jiřinou Endrštovou, advokátkou se sídlem v Rakovníku, Poštovní 18, proti žalovaným 1) K. C. a 2) R. C., zastoupených Mgr. Vojtěchem Fořtem, advokátem se sídlem v Domažlicích, Npor. O. Bartoška 15, o vyklizení pozemku, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 5 C 218/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 11. února 2010, č. j. 14 Co 634/2009-133, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Domažlicích ( soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 22. července 2009, č. j. 5 C 218/2008-109, zamítl žalobu na uložení povinnosti žalovaným vyklidit a vyklizený předat žalobci pozemek parc. č. 2423/17 ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice na LV č. 1 pro katastrální území a obec D. do 15 dnů od právní moci rozhodnutí. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 11. února 2010, č. j. 14 Co 634/2009-133, rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích I. a III. potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce v zákonné lhůtě dovolání, které vzal zpět podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20. května 2010.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud ČR proto dovolací řízení za použití § 243c odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. července 2010

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu