22 Cdo 213/2009
Datum rozhodnutí: 11.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY Cdo 213/2009-319


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M. M. , zastoupeného Mgr. Hanou Ižovskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, proti žalovaným: 1) L. T. , zastoupené Mgr. Alešem Čápem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Divadelní 1604/8 a 2) M. H. , o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 10 C 162/2002, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. dubna 2008, č. j. 42 Co 248/2007-297, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího, který k odvolání žalované 1) rozsudkem ze dne 11. dubna 2008, č. j. 42 Co 248/2007-297, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 4. ledna 2007, č. j. 10 C 162/2002-236, ve znění, že se určuje, že žalobce M. M. je výlučným vlastníkem p. č. st. 564/1 o výměře 19 m2 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV 2160 pro obec a kat. území H. v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Z. kraj, katastrální pracoviště V. a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů, podala žalovaná 1) dne 10. září 2008 dovolání, které podáním doručeným Nejvyššímu soudu 26. ledna 2010 vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud vyšel z § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) a dovolací řízení na základě zpětvzetí dovolání za použití § 243c odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 11. února 2010 JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu