22 Cdo 2115/2004
Datum rozhodnutí: 24.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 2115/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce L. R., zastoupeného advokátkou, proti žalované J. R., zastoupené advokátkou, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 148/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. února 2004, č. j. 21 Co 165/2002-97, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně jako soud odvolací, rozhodující k odvolání žalované, rozsudkem ze dne 3. února 2004, č. j. 21 Co 165/2002-97, změnil výrokem pod bodem I. rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti (dále soud prvního stupně ) ze dne 3. dubna 2002, č. j. 12 C 148/2001-63, ve výrocích I, II a IV tak, že ze zaniklého společného jmění účastníků připadá do výlučného vlastnictví žalobce radiomagnetofon v hodnotě 3.000,-Kč a do výlučného vlastnictví žalované připadá mraznička v hodnotě 3.000,-Kč, nábytková obývací stěna Warzburg v hodnotě 3.000,-Kč, sedací souprava Bady L. Dita W. v hodnotě 3.000,-Kč, 4 kusy kuchyňských židlí v hodnotě 800,- Kč, vysavač v hodnotě 1.000,-Kč, konferenční stolek v hodnotě 800,- Kč a koberec růžové barvy v hodnotě 200,-Kč . Výrokem pod bodem II. uložil žalované povinnost vydat žalobci radiomagnetofon do tří dnů od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem III. uložil žalované povinnost zaplatit žalobci na vyrovnání jeho podílu částku 162.080,-Kč, do šesti měsíců od právní moci rozsudku. Výrokem pod bodem IV. potvrdil výrok soudu prvního stupně, kterým byla žalobci uložena povinnost zaplatit půjčku u Č. s., a. s. P., pobočka Z. v zůstatkové hodnotě 19.317,95 Kč a žalované uložena povinnost zaplatiti půjčky u Č. s., a. s. P., pobočka Z. v zůstatkové hodnotě 6.488,91 Kč a č. 1644282853 v zůstatkové hodnotě 3.853,48 Kč. Výrokem pod bodem V. rozhodl o nákladech řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které poté vzala v plném rozsahu zpět. Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu (dále OSŘ ) dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2005

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu