22 Cdo 1992/2011
Datum rozhodnutí: 12.07.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
22 Cdo 1992/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce Dipl. Ing., Mgr. V. V., proti žalované Mgr. V. V. , zastoupené JUDr. Ludvíkem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Brně, Kobližná 19, o určení, že zůstavitel byl ke dni smrti vlastníkem movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 71/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. ledna 2011, č. j. 20 Co 1110/2010-176, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 6. ledna 2011, č. j. 20 Co 1110/2010-176, potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (dále soud prvního stupně ) ze dne 16. června 2009, č. j. 34 C 71/2007-113, kterým nebyla připuštěna změna žaloby navržená žalobcem v podání čl. 103, 104 spisu.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. ledna 2011, č. j. 20 Co 1110/2010-176, podal žalobce dne 18. března 2011 podání, nazvané stížnost a odvolání , nikoli však prostřednictvím advokáta. Soud prvního stupně žalobce usnesením ze dne 23. března 2011, č. j. 34 C 71/2007-191, vyzval, aby své podání doplnil, především aby soudu sdělil, proti jakému rozhodnutí konkrétně směřuje, zda mínil podat dovolání a pokud hodlal podat dovolání, aby je doplnil o další podstatné náležitosti. Současně jej upozornil, že pro podání i sepsání dovolání musí být zastoupen advokátem, proto je třeba, aby do 30 dnů ode dne doručení usnesení podání doplnil advokát nebo notář, nebo aby ho doplnil sám a současně soudu prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Dovolatel výzvě nevyhověl.
Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.
Podle § 241 odst. 1 věta prvá o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se končí řízení ve věci samé.
Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
V dané věci dovolatel, který nemá právnické vzdělání, přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek zastoupení neodstranil. Proto Nejvyšší soud dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. června 2011

JUDr. František B a l á k, v. r.
předseda senátu