22 Cdo 196/2005
Datum rozhodnutí: 31.01.2005
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 196/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Š. Š. proti žalované V. V., zastoupené opatrovnicí J. V., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Šumperku, o vydání věcí, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 C 67/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 27. února 2004, č. j. 12 Co 134/2004-51, ve znění opravného usnesení ze dne 1. listopadu 2004, č. j. 12 Co 134/2004-64, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením z 27. 2. 2004, č. j. 12 Co 134/2004-51, ve znění opravného usnesení z 1. 11. 2004, č. j. 12 Co 134/2004-64, potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku (dále soud prvního stupně ) z 12. 11. 2003, č. j. 16 C 67/2002-39, jímž žalobní návrh odmítl.

Žalobce po právní moci usnesení odvolacího soudu podal podání, které je podle obsahu dovoláním. Dovolání bylo podáno včas, žalobce je osobou k jeho podání oprávněnou a je přípustné (§ 239 odst. 3 OSŘ). Protože žalobce nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl výzvou (usnesením) soudu prvního stupně ze dne 9. června 2004 mimo jiné upozorněn na podmínku povinného zastoupení advokátem s tím, že nebude-li nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o dovolání zastaveno. Žalobce ve stanovené lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy (to je od 16. 6. 2004) ani později nedoložil, že by si pro dovolací řízení zvolil advokáta.

Podle § 241 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nejde ani o případ, kdy podmínka zastoupení advokátem nemusí být ve smyslu

§ 241b odst. 2 OSŘ splněna, neboť nejde o dovolání podané opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, ani o dovolání nepřípustné.

Povinné zastoupení dovolatele je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.

Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. ledna 2005

JUDr. Marie Rezková, v.r.

předseda senátu