22 Cdo 1947/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1947/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Marie Rezkové a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) Ing. I. N., a b) A. N., proti žalovaným: 1) A. N., a 2) A. N., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 6 C 202/2004, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. dubna 2006,


č. j. 49 Co 106/2006-193, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28. dubna 2006, č. j. 49 Co 106/2006-193, změnil usnesení Okresního soudu ve Vyškově (dále soud prvního stupně ) ze dne 11. dubna 2005, č. j. 6 C 202/2004-77, ve výroku pod bodem I. tak, že odmítl návrh žalovaných na nařízení ve výroku blíže specifikovaného předběžného opatření.


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu podali včas žalovaní, není přípustné (k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu z 27. 11. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1925/2001, publikované v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod C 867), a proto bylo podle § 234b odst. 5 a § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítnuto.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Marie Rezková, v. r.


předsedkyně senátu