22 Cdo 1915/2015
Datum rozhodnutí: 15.06.2016
Dotčené předpisy: § 165 odst. 1 o. s. ř.22 Cdo 1915/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D. ve věci žalobce Ing. P. L. , zastoupeného JUDr. Bohuslavem Sedlatým, advokátem se sídlem v Nymburce, Boleslavská třída 137/8, proti žalované PhDr. L. L. , o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 15 C 71/2008, o návrhu žalované na opravu odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2016, č. j. 22 Cdo 1915/2015-1468, takto:

Návrh žalované na opravu odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2016, č. j. 22 Cdo 1915/2015-1468, se zamítá .

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky (dále jen dovolací soud ) usnesením ze dne 26. 1. 2016, č. j. 22 Cdo 1915/2015-1468, ve výroku I. odmítl dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2014, č. j. 27 Co 360/2014-1424, a ve výroku II. rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení.
V podání ze dne 12. března 2016, nazvaném stížnost na porušení zásad soudcovské etiky ve věci dovolání č. j. 22 Cdo 1915/2015-1468 a adresovaném předsedovi Nejvyššího soudu žalovaná vyslovila nesouhlas s rozhodnutím dovolacího soudu i s rozhodnutími nižších soudů. V rozhodnutí dovolacího soudu jsou uvedeny nepravdivé informace, které požaduje přepracovat . Nepravdivé informace uvedené v rozhodnutí dovolacího soudu žalovanou poškozují.
Předseda Nejvyššího soudu neshledal porušení zásad soudcovské etiky vzhledem k tomu, že žalovaná netvrdila žádné konkrétní neetické jednání soudců senátu 22 Cdo. Vzhledem k tomu, že podání je obsahem návrhem na opravu odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu v řešené věci, postoupil věc předsedovi senátu 22 Cdo, který ve věci rozhodoval.
Podle § 165 odst. 1 o. s. ř. pokud odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištění skutkového stavu, může účastník před tím, než rozsudek nabude právní moci, navrhnout, aby odůvodnění bylo opraveno.
Podle § 159 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci.
Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Z obsahu podání žalované plyne, že požaduje opravu odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Nejvyššího soudu, o jehož opravu žalovaná žádá, již nabylo právní moci, nelze opravu odůvodnění provést. Z požadavku zákona, aby byl návrh na opravu odůvodnění podán dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, totiž vyplývá, že nepřichází v úvahu oprava odůvodnění rozhodnutí dovolacího soudu (srovnej ve vztahu k odvolacímu řízení rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 8. 1967, sp. zn. 6 Co 40/67, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 54/1968, přičemž tento závěr lze přiměřeně použít i na řízení dovolací).
Vzhledem k uvedenému předseda senátu návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí zamítl (§ 165 odst. 3 o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. června 2016

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu