22 Cdo 1849/2007
Datum rozhodnutí: 29.01.2008
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1849/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně R. K., zastoupené advokátkou, proti žalovaným: 1) H. K., a 2) M. K., zastoupeným obecným zmocněncem, o určení neplatnosti smlouvy a o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 5 C 251/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. prosince 2006, č. j. 12 Co 558/2005-131, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 6. prosince 2006, č. j. 12 Co 558/2005-131, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 7. června 2005, č. j. 5 C 251/2004-79, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobkyně domáhala, aby soud určil, že darovací smlouva ze dne 8. 11. 2002 s právními účinky vkladu ze dne 23. 12. 2002, č. j. V-675/2002-741, kterou žalovaný M. K. daroval ve výroku blíže specifikované nemovitosti v k. ú. M. B. své matce žalované H. K., je neplatná, nebo aby soud určil, že označené nemovitosti jsou ve společném jmění manželů žalovaného a žalobkyně. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Dovolání, které proti rozhodnutí odvolacího soudu včas podala, vzala žalobkyně písemným podáním ze dne 15. ledna 2008 zpět.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5 věta druhá občanského soudního řádu dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. ledna 2008


JUDr. Marie R e z k o v á


předsedkyně senátu