22 Cdo 1830/2003
Datum rozhodnutí: 23.09.2003
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1830/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně J. S., zastoupené advokátkou, proti žalované V. H., zbavené způsobilosti k právním úkonům, zastoupené opatrovnicí V. H., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 13 C 106/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. listopadu 2002, č. j. 57 Co 632/2002-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Novém Jičíně (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 30. května 2002, č. j. 13 C 106/2001-65, zrušil podílové spoluvlastnictví účastnic k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu v N. J. na LV č. 1919 pro obec B., katastrální území B. m., a to k bytové jednotce č. 747/5 o velikosti 67,80 m2 sestávající z jednoho pokoje, kuchyně a příslušenství v druhém nadzemním podlaží v domě čp. 747 na S. ulici v B. a k podílu ve výši 339/4871 na společných částech domu čp. 747 na S. ulici v B. a na parcele p. č. 791/1 zastavěná plocha, objekt bydlení o výměře 255 m2, tyto nemovitosti přikázal do výlučného vlastnictví žalobkyně, uložil žalobkyni, aby zaplatila žalované k rukám její opatrovnice V. H. ml. částku 75.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací rozsudkem ze dne 7. listopadu 2002, č. j. 57 Co 632/2002-92, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná prostřednictvím své opatrovnice dovolání, aniž tvrdila a dokládala, že má ona sama či opatrovnice právnické vzdělání. Soud prvního stupně vyzval žalovanou usnesením ze dne 24. ledna 2003, č. j. 13 C 106/2001-98, jež bylo doručeno její opatrovnici dne 11. února 2003, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupce k podání dovolání z řad advokátů , a poučil ji, že podle § 241 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) musí být dovolatel zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání, že dovolání musí být advokátem i sepsáno a že v případě, že nebude nedostatek povinného zastoupení v poskytnuté lhůtě odstraněn, bude řízení zastaveno. Žalovaná však na výzvu do současné doby nereagovala.

Podle § 241 odst. 1 OSŘ musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zvláštními předpisy) notářem. To neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání. Podle odstavce 2 téhož ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání. Podle § 241b odst. 2 OSŘ není-li splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 OSŘ. Podle posledně uvedeného ustanovení (týkajícího se jinak postupu soudu při zkoumání podmínek řízení) jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Jak už bylo uvedeno, žalovaná, která je fyzickou osobou, takže se na ni nevztahují ustanovení § 21, § 21a a § 21b OSŘ, netvrdí a nedokládá, že ona nebo její opatrovnice mají právnické vzdělání. Proto platí, že musí být v dovolacím řízení zastoupena advokátem či notářem a že její dovolání musí být advokátem či notářem též sepsáno. Soud prvního stupně ji tedy správně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Jestliže se ovšem tento nedostatek nepodařilo ve stanovené lhůtě odstranit, ač byla dovolatelka o důsledcích své nečinnosti v tomto směru poučena, nezbylo dovolacímu soudu, než podle shora citovaných ustanovení řízení o jejím dovolání zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádná z účastnic nemá právo na jejich náhradu, když žalobkyni, které by právo na náhradu nákladů podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ náleželo, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2003

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu