22 Cdo 1821/2003
Datum rozhodnutí: 09.09.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1821/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobce V. K., zastoupeného advokátem, proti žalované L. K., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 8 C 532/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 19. června 2002, č. j. 35 Co 198/2002-57, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, nemusí být odůvodněno.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalobci, který by podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. září 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.,v. r.

předseda senátu