22 Cdo 1803/2009
Datum rozhodnutí: 18.05.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1803/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Marie Rezkové a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně D. K., proti žalovanému E. R., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 202/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. prosince 2008, č. j. 8 Co 658/2008-57, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 16. 12. 2008, č. j.


8 Co 658/2008-57, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné ( soud prvního stupně ) ze dne 9. 10. 2008, č. j. 18 C 202/2008-31, kterým byla odmítnuta žaloba ze dne 30. 5. 2008, která byla doručena Okresnímu soudu v Karviné dne 2. 6. 2008, doplněná podáními ze dne 2. 9. 2008 a 6. 10. 2008 , a kterým bylo rozhodnuto


o nákladech řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně 26. 1. 2009 dovolání. Na usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. 2. 2009, č. j. 18 C 202/2008-82, obsahující výzvu k doplnění dovolání s poučením o nutnosti vypracování dovolání advokátem


a povinném zastoupení dovolatelky advokátem v dovolacím řízení včetně poučení


o následcích nesplnění této výzvy, které bylo dovolatelce doručeno 4. 3. 2009, ve stanovené lhůtě dvaceti dnů nereagovala.


Podle § 241 občanského soudního řádu ( OSŘ ) musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem jestliže sám nemá právnické vzdělání. Jde o podmínku řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu, že k odstranění tohoto nedostatku dosud nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle


§ 243c odst. 1, a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil. Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.


Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. května 2009


JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.


předseda senátu