22 Cdo 1771/2001
Datum rozhodnutí: 27.11.2001
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1771/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud české republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) Ing. H. P. a B) P. P., obou zastoupených advokátkou, proti žalovanému Ing. S. Ch., zastoupenému advokátkou, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 8 C 5/92, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2001, č. j. 25 Co 160/2001-356, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 11. dubna 2001, č. j. 25 Co 160/2001-356, odmítl jako opožděně podané odvolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. června 2000, č. j. 8 C 5/92-326, jímž soud zrušil podílové spoluvlastnictví účastníků k domu č. p. 1374 s parcelou č. 1513 zastavěná plocha o výměře 172 m2, garáži s parcelou č. 1514 zastavěná plocha o výměře 21 m2 a zahradě parcelního čísla 1515 o výměře 364 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu P. na LV č. 269 pro kat. úz. S., uvedené nemovitosti přikázal do podílového spoluvlastnictví žalobců Ing. H. P. ke 48/64 a P. P. k 16/64 a žalobcům uložil, aby žalovanému zaplatili 251 353,- Kč a to tak, že Ing. H. P. zaplatí 188 515,- Kč a P. P. 62 838,- Kč, a současně rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, a to osobně u soudu prvního stupně dne 27. června 2001.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ).

Podle § 240 odst. 1 OSŘ účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 27. dubna 2001. Posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání byl 28. květen 2001. Dovolání podané žalovaným je tedy zjevně opožděné.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ dovolání jako opožděně podané odmítl.

Žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů dovolacího řízení podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ, neboť žalovaný s dovoláním nebyl úspěšný a žalobcům náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. listopadu 2001

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu