22 Cdo 1699/2001
Datum rozhodnutí: 26.11.2001
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1699/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) J. H. a B) L. H., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) S. K. a 2) M. K., oba zastoupeni advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 18 C 166/98, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. března 2001, č. j. 25 Co 69/2001-67, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kladně (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 12. října 2000, č. j. 18C 166/98-51, uložil žalovaným povinnost vyklidit bytovou jednotku č. 2892/11 sestávající ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, ve druhém podlaží domu čp. 2892 v K., P. ulici, a vyklizenou ji předat žalobcům do 15 dnů od zajištění náhradního bytu, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 21. března 2001, č. j. 25 Co 69/2001-67 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaní jsou povinni vyklidit bytovou jednotku č. 2892/11 sestávající ze dvou pokojů, kuchyně a příslušenství, ve druhém podlaží domu čp. 2892 v K., P. ulici a vyklizenou ji předat žalobcům do 6 měsíců od právní moci tohoto rozsudku . Dále uložil žalovaným nahradit žalobcům náklady řízení před soudem prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci 7. 5. 2001.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní 2. 7. 2001 dovolání, a to osobně u soudu prvního stupně. Jeho přípustnost opírají o § 237 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb., a uplatňují dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) tohoto novelizovaného občanského soudního řádu. Navrhují, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobci se k dovolání nevyjádřili.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno po řízení provedeném podle dosavadních předpisů, Nejvyšší soud jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ).

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 240 odst. 2 OSŘ zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle § 57 odst. 2 OSŘ lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je podle § 57 odst. 2 OSŘ zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V daném případě nabyl rozsudek odvolacího soudu právní moci 7. 5. 2001. Lhůta k podání dovolání tedy uplynula dne 7. června 2001. Dovolání však bylo podáno osobně až 2. 7. 2001, tedy opožděně.

Dovolání žalobce bylo proto jako nepřípustné odmítnuto [§ 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že žalovaní nebyli v dovolacím řízení úspěšní a žalobcům žádné prokazatelné náklady nevznikly (§ 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 11. 2001

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu