22 Cdo 162/2016
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Cdo 162/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně M. S. , zastoupené JUDr. Helenou Nutilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 231/5, proti žalované LIMAL, s. r. o., IČO 28068165, se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční 133/1, o uložení povinnosti zdržet se zásahů do práva užívat věcné břemeno, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 C 634/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. září 2010, č. j. 19 Co 2001/2010-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř. ):
Nejvyšší soud České republiky zastavil řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. září 2010, č. j. 19 Co 2001/2010-76, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalobkyně dovolání vzala zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. ledna 2016 JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu