22 Cdo 1548/2016
Datum rozhodnutí: 07.06.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 1548/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce Mgr. P. K. , správce konkursní podstaty úpadkyně TESLAMP Holešovice a. s., IČO: 00009784, se sídlem v Praze 7, U Papírny 9/614, zastoupené Mgr. Luisem Velázquezem, advokátem se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou bránou 390/18, proti žalované LEIS, a. s. se sídlem v Brně, Kaštanová 64, IČO: 25568892, zastoupené Mgr. Ing. Milanem Šubou, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 19, o nahrazení projevu vůle, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 203/2007, v řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. srpna 2015, č. j. 49 Co 216/2013-264, o návrhu žalobce na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, č. j. 22 Cdo 1548/2016-280, takto:

I. Návrh žalobce na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2016, č. j. 22 Cdo 1548/2016-280, se zamítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o opravu usnesení dovolacího soudu.
Odůvodnění:
Nejvyšší soud usnesením ze dne 25. 10. 2016, č. j. 22 Cdo 1548/2016-280, odmítl dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. srpna 2015, č. j. 49 Co 216/2013-264, a uložil žalobci zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 13 794Kč.
Žalobce se domáhá vydání opravného usnesení s tím, že celková výše náhrady nákladů dovolacího řízení správně činí 11 616 Kč a nikoliv 13 794 Kč .
Podle § 164 věta prvá o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.
Podaným návrhem žalobce sleduje změnu nákladového výroku rozhodnutí. Změna obsahu rozhodnutí však postupem podle § 164 o. s. ř. proveditelná není (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2551/2007, dostupné na www.nsoud.cz ).
O náhradě nákladů řízení o opravu usnesení dovolacího soudu bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. června 2017

Mgr. David Havlík
předseda senátu