22 Cdo 1536/2011
Datum rozhodnutí: 05.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 164 o. s. ř.
22 Cdo 1536/2011U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobců: a) MUDr. M. Z., a b) E. Z., zastoupených Mgr. Přemyslem Hašlarem, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 922, proti žalovaným: 1) Ing. P. Š., a 2) městu Kosmonosy, se sídlem úřadu v Kosmonosech, Debřská 223, IČ 00508870, oběma zastoupeným JUDr. Radomilem Ondruchem, advokátem se sídlem v Praze 2 Vinohradech, Šafaříkova 371/22, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 7 C 190/2009, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2010, č. j. 28 Co 501/2010-167, takto:

Výrok II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 25 dubna 2013, č. j. 22 Cdo 1536/2011
206, se opravuje tak, že správně zní: Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobcům jako společně a nerozdílně oprávněným na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 8.228,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Přemysla Hašlara, advokáta se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 922 .
O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 25 dubna 2013, č. j. 22 Cdo 1536/2011 206, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v tom, že namísto správného advokáta žalobců, kterým je Mgr. Přemysl Hašlar, advokát se sídlem v Mladé Boleslavi, Táborská 922, byl nesprávně uveden JUDr. Radomil Ondruch, advokát se sídlem v Praze 2 Vinohradech, Šafaříkova 371/22, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 25. září 2013

Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D.
předseda senátu