22 Cdo 1514/2007
Datum rozhodnutí: 06.09.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 1514/2007


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D. ve věci žalobců a) K. B., b) Y. B., zastoupených JUDr. Miroslavem Matoušem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Široká 3, proti žalovanému: GAPA spol. s r. o., se sídlem ve Vamberku, Husovo náměstí 5, zastoupenému JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem v Lanškrouně, Máchova 58, o uložení povinnosti zdržet se obtěžování hlukem, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 9 C 7/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. června 2005, č. j. 19 Co 231/2005-271, ve spojení s opravným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. března 2007, č. j. 19 Co 231/2005-303, takto :

Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, č. j. 22 Cdo 1514/2007-306, se opravuje tak, že v odstavci čtvrtém má být namísto slova ,,žalobce správně uvedeno slovo ,,žalovaný .
O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že ve čtvrtém odstavci odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2009, č. j. 22 Cdo 1514/2007-306, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení slova ,,žalobce namísto správného ,,žalovaný , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. září 2012

Mgr. Michal Králík, Ph. D., v. r.
předseda senátu