22 Cdo 1487/2004
Datum rozhodnutí: 20.07.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1487/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně V. N., zastoupené advokátem, proti žalovanému R. Z., o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 3 C 700/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 25 Co 470/2003-216, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Praze usnesením z 28. 11. 2003, č. j. 25 Co 470/2003-216, potvrdil usnesení Okresního soudu v Mělníku z 23. 9. 2003, č. j. 3 C 700/98-208, jímž bylo řízení ve věci návrhu žalovaného na osvobození od soudních poplatků zastaveno podle § 104 odst. 1 OSŘ a § 159 odst. 3 OSŘ pro překážku věci pravomocně rozsouzené a rozhodnuto o nákladech řízení. Dále rozhodl o nákladech řízení odvolacího.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Vzhledem k tomu, že jde o dovolání podle § 239 odst. 2 písm. a) OSŘ přípustné, pro než je stanoveno povinné zastoupení (§ 241 odst. 1 OSŘ), soud prvního stupně usnesením z 28. 5. 2004, č. j. 4 C 700/98-222, vyzval dovolatele, aby si pro dovolací řízení zvolil svým zástupcem advokáta a dovolání podal jeho prostřednictvím. Současně jej poučil, že nebude-li mu do 8 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Podle § 241 odst. 1, 2 OSŘ musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této povinnosti poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 OSŘ) a protože k odstranění tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí OSŘ zastavil.

Pro úplnost dovolací soud uvádí, že dovolání žalovaného ze 17. 3. 2004, stejně jako jeho podání z 19. 3. 2003 a 4. 11. 2003, obsahují také žádost o prominutí nedoplatku soudního poplatku, o které podle § 16 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rozhoduje předseda soudu. Tomu budou kopie podání k rozhodnutí o žádosti žalovaného postoupeny.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení byl učiněn v souladu s § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. července 2004

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu