22 Cdo 1469/2003
Datum rozhodnutí: 04.08.2003
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1469/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobců: A) J. P. a B) J. P., zastoupených advokátem, proti žalovaným: 1) Ing. J. B., zastoupenému advokátem, 2) L. P. a 3) C. Š., zastoupeným advokátem, o odstranění stavby, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 143/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. prosince 2002, č. j. 19 Co 584/2000-147, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 11. prosince 2002, č. j. 19 Co 584/2000-147, potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 22. června 2000, č. j. 53 C 143/99-125, kterým soud prvního stupně výrokem pod bodem I. zamítl žalobní návrh, kterým se žalobci domáhali stanovení povinnosti 1. žalovanému Ing. J. B. odstranit garáž, postavenou jím na pozemku par. č. 2982/6 v k. ú. K. P. ve vlastnictví žalobců a zapsanou v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu B. na LV č. 3833 pro obec B. a k. ú. K. P., a to do šedesáti dnů od právní moci rozsudku , výrokem pod bodem II. zamítl žalobní návrh, kterým se žalobci domáhali stanovení povinnosti 2. žalovanému L. P. odstranit garáž jím postavenou na pozemku par. č. 2982/7 v k. ú. K. P. ve vlastnictví žalobců a zapsanou v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu B. na LV č. 3826 pro obec B. a k. ú. K. P., a to do šedesáti dnů od právní moci rozsudku , výrokem pod bodem III. zamítl žalobní návrh, kterým se žalobci domáhali stanovení povinnosti 3. žalovanému C. Š. odstranit garáž, postavenou jím na pozemku par. č. 2982/8 v k. ú. K. P. ve vlastnictví žalobců a zapsanou v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu B. na LV č. 3825 pro obec Brno, k. ú. K. P., a to do šedesáti dnů od právní moci rozsudku , a výrokem pod bodem IV. rozhodl o nákladech řízení. Rozsudek soudu prvního stupně změnil ve výroku pod bodem V. ohledně nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. V odůvodnění svého rozsudku kromě dalšího, s odkazem na část dvanáctou, hlavu I, bod 15. zákona č. 30/2000 Sb., uvedl, že věc v daném odvolacím řízení projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 31. 12. 2000.

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalobci dovolání, k němuž se žalovaní nevyjádřili.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17., zákona č. 30/2000 Sb., dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, vydanému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydanému po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů. V dané věci odvolací soud, jak shora uvedeno, svoje rozhodnutí vydal po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů a Nejvyšší soud proto o dovolání rozhodne podle občanského soudního řádu účinného před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ).

Podle § 240 odst. 1 OSŘ může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Rozsudek odvolacího soudu v dané věci nabyl právní moci 10. 3. 2003. Ve smyslu § 57 odst. 2 OSŘ byl posledním dnem jednoměsíční lhůty k podání dovolání pátek 11. 4. 2003. Pokud tedy žalobci předložili dovolání k přepravě poštou až 2. 5. 2003, podali je opožděně.

Lhůta k podání dovolání je zákonnou lhůtou a není možno ji prodloužit. Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ opožděné dovolání odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že neúspěšní žalobci nemají právo na jejich náhradu a žalovaným žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2003JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu