22 Cdo 1438/2002
Datum rozhodnutí: 28.08.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1438/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně V. L., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. S., zastoupenému advokátem, o vydání věci, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, pod sp. zn. 15 C 197/2000, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2001, č. j. 10 Co 1045/2001-69, takto:I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech dovolacího řízení částku 675,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. P. L.

O d ů v o d n ě n í :Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 30. listopadu 2001, č. j. 10 Co 1045/2001-69, potvrdil usnesení Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 13. září 2000, č. j. 15 C 197/2000-25, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, jímž se žalobkyně domáhala vydání osobního automobilu VAZ 2104, žalovaným.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně 3. 4. 2002 dovolání, a to osobně u soudu prvního stupně. Jeho přípustnost opírá o § 239 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění po novele provedené zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ) a uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ. Navrhuje, aby usnesení soudů obou stupňů byla zrušena a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný navrhl, aby dovolání bylo jako opožděné odmítnuto.

Podle bodu 17. hlavy první části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení) zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Podle bodu 15. hlavy první části dvanácté téhož zákona, odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, Nejvyšší soud jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen OSŘ ).

Dovolání je opožděné.

Podle § 240 odst. 1 věty prvé OSŘ může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

V daném případě nabyl rozsudek odvolacího soudu právní moci 18. 2. 2002. Lhůta k podání dovolání tedy uplynula dne 18. března 2002. Dovolání však bylo podáno osobně až 3. 4. 2002, tedy opožděně.

Dovolání žalobců bylo proto jako opožděné odmítnuto [§ 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a) OSŘ].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalobkyně v tomto řízení a z toho, že úspěšnému žalovanému náklady řízení vznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ). Náklady představují odměnu za jeden úkon právní služby - vyjádření zástupce k dovolání podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, která činí podle § 9 § 15, § 14 odst. 1 a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 600,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč podle § 13 odst. 3. advokátního tarifu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. srpna 2002

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu