22 Cdo 1406/2000
Datum rozhodnutí: 11.07.2000
Dotčené předpisy:
22 Cdo 1406/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce A. P., proti žalovanému S. Ch. o náhradu škody a o zdržení se zásahů do vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 4 C 673/91, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. března 1999, č. j. 22 Co 132/99-187, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce podal u Nejvyššího soudu České republiky dne 26. května 1999 dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 30. června 1998, č. j. 4 C 673/91-162. Protože při podání dovolání žalobce nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 26. října 1999, č.j. 4 C 673/91-218, doručeným mu dne 29. listopadu 1999, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do jednoho měsíce.

Podle § 241 odst. l o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z obsahu dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ve stanové lhůtě neodstranil, ačkoliv byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. l o. s. ř.) a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř., zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2, věty prvé, § 224 odst. l a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2000

JUDr. Jiří S p á č i l , CSc., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková