22 Cdo 1401/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1401/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně V. J., zastoupené advokátkou, proti žalované Ř. f. B. u T., o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 4 C 113/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. prosince 2008, č. j. 56 Co 310/2008-131, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.


Dovolání žalobkyně proti výroku III. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 12. 2008, č. j. 56 Co 310/2008-131, kterým byla žalobkyni uložena povinnost zaplatit žalované náhradu nákladů odvolacího řízení, není přípustné (k tomu srovnej především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, publikované pod R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).


Z uvedených důvodů Nejvyšší soud, vycházeje z toho, že obsah rozhodnutí soudů obou stupňů i obsah dovolání jsou účastníkům známy a že uvedené listiny jsou součástí procesního spisu vedeného u soudu prvního stupně, dovolání žalobkyně podle


§ 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) OSŘ odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že úspěšnému žalovanému náklady, na jejichž náhradu by měl vůči žalobkyni právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. června 2009


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu