22 Cdo 1376/2001
Datum rozhodnutí: 30.08.2001
Dotčené předpisy:
22 Cdo 1376/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) L. H. a B) K. H., proti neoznačenému žalovanému, o nejasný nárok, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 492/2000, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. srpna 2000, č. j. 44 Co 528/2000-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně jako soud odvolací shora označeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 14. července 2000, č. j. 7 C 492/2000-7, kterým bylo zastaveno řízení pro nedostatek zákonem požadovaných náležitostí podání.

Dovolání, které žalobci proti usnesení odvolacího soudu podali, vzali zpět podáním z 8. 9. 2000, (čl. 17), v němž uvedli, že ... dovolání k NS Brno je tedy, po vyjasnění", bezpředmětným".

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 4 věta druhá OSŘ dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2001

JUDr. Marie R e z k o v á , v.r.

předsedkyně senátu