22 Cdo 1340/2014
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 1340/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně Š. S. , zastoupené Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, advokátem se sídlem v Čáslavi, Žižkovo náměstí 2, proti žalovanému J. B. , zastoupenému JUDr. Josefem Kulhavým, advokátem se sídlem v Praze, Legerova 44, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 C 93/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. září 2013, č. j. 32 Co 149/2013-301, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2014, č. j. 22 Cdo 1340/2014-343, se opravuje tak, že namísto jména JUDr. Jaroslavy Ježkové má být správně uvedeno jméno Mgr. Ing. Pavla Bezoušky.
O d ů v o d n ě n í :
Výrokem II. usnesení ze dne 25. června 2014, č. j. 22 Cdo 1340/2014-343 (dále jen opravované usnesení ), byla žalovanému uložena povinnost nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 21 054 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám zástupce žalobkyně. V dovolacím řízení zastupoval žalobkyni advokát Mgr. Ing. Pavel Bezouška, jak je správně uvedeno v záhlaví opravovaného usnesení, a vzhledem k tomu měl být uvedený zástupce žalobkyně uveden i ve výroku II. opravovaného usnesení a nikoliv JUDr. Jaroslava Ježková, která v dovolacím řízení vůbec nevystupovala.

Jelikož se jedná o zjevnou nesprávnost opravovaného usnesení, postupoval dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu a vydal toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu