22 Cdo 1308/2007
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1308/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce J. L., zastoupeného zmocněncem J. L., proti žalované obci R., o ochranu vlastnického práva, vydání části pozemku a placení nájemného, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 13 C 254/94, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2002, č. j. 13 Co 378/2001-195, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Frýdku-Místku (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 28. července 2000, č. j. 13 C 254/94-153, uložil žalované povinnost zdržet se zásahů do vlastnického práva žalobce vtékáním dešťových a odpadních vod z pozemku žalovaného na pozemek žalobce parc. číslo 2180/2 kat. území R. Soud prvního stupně dále zamítl návrh žalobce, aby se žalovaný zdržel zásahů do vlastnického práva žalobce vtékáním dešťových a odpadních vod z pozemku žalovaného na pozemek žalobce par. číslo 872/1 kat. území R. Soud prvního stupně dále zastavil řízení o návrhu žalobce na vydání části pozemku zastavěného žalovaným obecní komunikací 2074/1 kat. území R. a placení nájemného. Rozhodl také o nákladech řízení.


Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 28. května 2002, č. j. 13 Co 378/2001-195, rozsudek soudu prvního stupně v napadené části potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce prostřednictvím svého zmocněnce dovolání. Protože nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měl sám právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. srpna 2006, č. j. 13 C 254/94-208, vyzván, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem pro dovolací řízení advokáta a tuto skutečnost doložil soudu předložením plné moci s tím, že ve stejné lhůtě musí být předloženo advokátem sepsané dovolání. Dále soud prvního stupně žalobce vyzval, aby ve stejné lhůtě sdělil, zda udělil svému zmocněnci plnou moc pro podání dovolání proti shora označenému rozsudku soudu odvolacího. Soud prvního stupně žalobce současně upozornil, že věc bude předložena dovolacímu soudu a řízení bude zastaveno, pokud výzvě soudu nebude vyhověno.


Podle § 241 odst. 1 věta prvá občanského soudu řádu (dále jen OSŘ ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) OSŘ odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 OSŘ dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Povinné zastoupení dovolatele je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.


Podle § 104 odst. 2 OSŘ, jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


V dané věci žalobce přes výzvu soudu prvního stupně uvedený nedostatek neodstranil. Proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 OSŘ zastavil.


Protože žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly, bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu